Jednání výkoného výboru SNH o Koronaviru

KORONAVIRUS - Informace z jednání VV SNH ze dne 8. dubna 2020

Publikováno: 12.4.2020

Ve středu 8. dubna 2020 se uskutečnila druhá telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí SNH. V rámci telekonference byla projednána aktuální situace ve vztahu k prodloužení nouzového stavu a s tím souvisejících vládních opatření, resp. jejich dopady na činnost NH:

Valná hromada SNH

 • konání valné hromady SNH je v tuto chvíli odloženo na neurčito, předpokládaný termín konání červen 2020 dle aktuálního uvolňování omezení a volných kapacit schůzovních prostor
 • všechny zveřejněné podkladové materiály k jednání VH zůstavají v platnosti
 • ve stavu legislativní nouze je v tuto chvíli v Parlamentu ČR projednáván zákon, který reaguje mimo jiné na nemožnost konání zasedání orgánů právnických osob, tzn. i spolků, a s tím související možný zánik funkce statutárních orgánů bez možnosti nové volby, tzn. v našem případě uplynutí funkčního období Výkonného výboru SNH. Tento zákon předpokládá automatické prodloužení funkčního období po dobu mimořádných opatření a následující 3 měsíce po jejich skončení.
 • VV SNH opětovně vyzývá jednotlivé sdružené subjekty a OSK, aby zaslaly návrhy kandidátů pro volby do Výkonného výboru SNH na volební období 2020–2024. K 8.dubnu bylo zaevidováno pouze 6 kandidátů, přičemž stanovy SNH jednoznačně stanoví, že VV SNH musí být devítičlenný, tzn. v případě nenaplnění počtu členů VV by bylo nutné svolat náhradní valnou hromadu, případně měnit stanovy se všemi důsledky z toho plynoucími
 • bezprostředně po skončení jednání valné hromady je plánováno uskutečnění jednání se zástupci oddílů, které mají v soutěžích minimálně jedno družstvo žen, na kterém budou diskutovány možné herní systémy soutěží žen s tím, že možné varianty budou zaslány na tyto oddíly s předstihem, výstupem z jednání by měl být jednoznačný závěr, jaký herní systém je obecně přijatelný a preferovaný, proto je nutné, aby se jednání zúčastnili relevantní osoby z jednotlivých od­dílů

Dotace na činnost SNH v roce 2020

 • SNH již převzal rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na činnost SNH v roce 2020, a to ve výši cca 2,75 mil. Kč, v následujících dnech lze očekávat připsání finančních prostředků na účet SNH
 • vzhledem k tomu, že přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na naplnění projektu, jehož stěžejní části jsou i všechny akce mládeže, je potřeba udělat vše pro to, aby se tyto akce, třeba i ve změněném formátu a náhradních termínech v roce 2020 uskutečnily a nebylo tak nutné přidělené finance vracet
 • samozřejmě lze v tomto roce předpokládat jistou benevolenci ze strany MŠMT při vyhodnocování čerpání či případné úpravě projektu, nicméně není možné na to v tuto chvíli spoléhat, tím spíše, že objem skutečně vyčerpaných prostředků byl doposud základem pro výpočet dotace na následující rok

Zimní halová Mistrovství ČR v kategoriích žactva + Finálové turnaje Zimní ligy mládeže v kategoriích dorostu + Finále ČP dospělých

 • v tuto chvíli platí, že akce jsou odloženy, nikoliv zrušeny
 • předpokládané termíny konání v období 31.10. – 13.12.2020, přičemž turnaje dorostu a dospělých není možno uskutečnit o víkendu 6. – 8.11.2020 (plánován zimní kemp juniorů)
 • na akcích bude umožněn start hráčům, kteří měli oprávnění startovat za dané družstvo v původně plánovaném termínu akce, a to i v případě, že v mezidobí došlo ke změně věkové kategorie či změně oddílové příslušnosti hráče (v případě změny hráčské příslušnosti – hostování, přestup – bude nutné si předem vyžádat potvrzení MÚ STK)

Mezizemské utkání ČECHY – MORAVA dospělých a juniorů

 • platí, že na základě výsledků jednání s pořadatelem (Sokol Bakov) a po zvážení všech okolností (např. nutnost závazných objednávek ubytování, stravování atd. s rizikem jejich následného stornování v případě prodloužení krizových opatření a s tím související náklady) bylo rozhodnuto akci odložit
 • původně plánovaný náhradní termín (26.-28. září 2020) se ukázal jako nevyhovující ze strany pořadatele z důvodu nemožnosti zajištění ubytování
 • na návrh pořadatele byl schválen nový termín konání Mezizemských utkání Čechy-Morava ve dnech 3. – 4. října 2020, a to jak pro kategorii dospělých, tak pro kategorii juniorů

Superpohár mládeže 2020

 • na základě stanoviska KM SNH a po zvážení všech okolností byl při všeobecné shodě všech zúčastněných Superpohár mládeže pro rok 2020 zrušen

Mistrovství a Poháry ČR mládeže

 • vzhledem k plánovanému postupnému uvolňování omezujících opatření po velikonocích (dva měsíce před plánovaným termínem akcí) zatím zůstávají termíny těchto akcí v platnosti a bude snaha je odehrát dle plánu s tím, že bude na jednotlivých oblastech, jak před tímto dohrají své oblastní soutěže, což bude závislé na termínu a tempu uvolňování omezujících opatření
 • přičemž zástupci jednotlivých OSK potvrdili, že mají připravené varianty pro dohrání či ukončení svých soutěží tak, aby mohli nominovat účastníky na vrcholné akce mládeže
 • nicméně i u těchto akcí je potřeba se připravit na eventuální odložení či změnu formátu těchto akcí, ponevadž při současném formátu se jedná o akci pro cca 120 účastníků, kteří se společně stravují, využívají společné sociální zařízení apod.
 • předběžně byly stanoveny náhradní termíny pro případ, že bude nutné akce odložit, a to:

  21. – 23. srpna 2020 Mistrovství a Pohár ČR mladšího žactva a dorostu

  28. – 30. srpna 2020 Mistrovství a Pohár ČR staršího žactva

Oblastní soutěže

 • potvrzeno, že VV SNH nebude nařizovat jednotlivým OSK, jakým způsobem by měly dohrát oblastní soutěže
 • toto je plně v kompetenci OSK, protože situace v jednotlivých oblastech a kategoriích (množství družstev, herní systémy apod.) je natolik rozdílná, že není možné stanovit jednotný postup kromě striktního rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku bez náhrady
 • zástupci OSK jasně deklarovali, že pro své soutěže mají připravené variantní řešení podle toho, jak se bude vyvíjet aktuální situace a avizované uvolňování omezujících opatření

Ligové soutěže dospělých

 • vzhledem k prodloužení nouzového stavu bylo odloženo zahájení ligových soutěží minimálně do 4. května 2020
 • STK SNH předložilo variantní řešení pro dohrání jednotlivých soutěží, a to odstupňovaně po týdnech, kdy by bylo možné zahájit soutěže v upraveném formátu vzhledem k aktuálnímu vývoji situace
 • jako nejzazší termín pro zahájení jarní části soutěže byl schválen víkend 16. – 17. května 2020
 • předpokladem pro start soutěží je uvolnění omezujících opatření do takové míry, že bude možné zahájit řádný tréninkový proces v oddílech nejpozději dva týdny před samotným zahájení soutěží, tzn. pro nejzazší termín zahájení (16. – 17. května) musí být možné zahájit tréninky v prvním květnovém týdnu, tzn. od 4. května 2020
|